...

Pracownik tymczasowy – jakie są przepisy normujące czas pracy?

Pracownik tymczasowy – jakie są przepisy normujące czas pracy?
praca

Współpraca z pracownikiem tymczasowym, szczególnie zza granicy często wiąże się z koniecznością znajomości przepisów normujących jego czas pracy. Z pracy tymczasowej często korzystają obcokrajowcy, czy studenci. Ten artykuł przybliży konkretne ustawy, jakie należy przestrzegać przy podejmowaniu współpracy z pracownikami tymczasowymi.

Na czym polega praca tymczasowa? Podstawowe informacje

Praca tymczasowa to korzystna forma zatrudnienia dla pracodawców, gdyż jest bardziej elastyczna i mniej kosztowna. Wyróżnia ją trój stronność relacji prawnej i ograniczony czas trwania. Pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez agencję zatrudnienia wyłącznie na okres i potrzeby wskazane przez pracodawcę. Umowa, która stanowi podstawę realizacji usługi polegającej na dostarczaniu personelu do określonej pracy, łączy agencję zatrudnienia z pracodawcą. Pracownik jest formalnie związany z agencją, chociaż w praktyce wykonuje pracę dla pracodawcy i podlega jego nadzorowi.

Praca tymczasowa ma jednak ograniczony czas trwania. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ww. ustawy pracownik tymczasowy może wykonywać obowiązki, które:

  • mają charakter sezonowy, okresowy, doraźny lub
  • nie mogą być terminowo zrealizowane przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę lub
  • wykonywane są zamiast nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

W każdym z wymienionych trzech przypadków praca tymczasowa ma ograniczony czas realizacji, który jednak może być różny. Jak długo można korzystać z pracownika tymczasowego?

Jak długo pracownik tymczasowy może pracować?

Pracownik tymczasowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcę tylko przez ograniczony okres. Nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Po upływie tego okresu pracownik tymczasowy współpracujący z agencją ma możliwość podjęcia pracy u tego samego pracodawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

To ograniczenie dotyczy też innych sytuacji, w tym:

  • gdy pracownik jest kierowany do pracy u danego pracodawcy, ale za każdym razem przez inną agencję,
  • gdy pracownik jest kierowany do jednego pracodawcy, ale każdorazowo do wykonywania innych obowiązków,
  • gdy pracownik jest kierowany do jednego pracodawcy, ale na podstawie różnych umów, np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej.

Więcej wiedzy dotyczącej zatrudnienia pracownika tymczasowego znajdzie się w danym artykule o zasadach zatrudniania.

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.