...

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy?

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy?
zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy wiąże się z wypełnieniem szeregu formalności przez pracodawcę. Na naszym blogu został udostępniony artykuł ,,Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?” w którym zwarta jest podstawowa wiedza o dokumentach oraz zasadach.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem w celu uzupełnienia nowych informacji o tym, jak wygląda aktualnie zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy.

W Polsce może pracować każdy obywatel Ukrainy, który posiada ważny dokument pobytowy. Osoby z Ukrainy muszą również mieć zapewnione wszelkie dokumenty, które uprawniają osobę do podjęcia pracy w Polsce legalnie.

Warto zaznaczyć, że ze względu konflikt trwający aktualnie na wschodniej granicy naszego kraju przyczynił się do wprowadzenia zmian dotyczących legalnego pobytu osób z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 z terytorium Ukrainy podlegają aktualnie tzw. ochronie czasowej. Ochrona obowiązuje przez 18 miesięcy – do dnia 23 sierpnia 2023 roku. Natomiast czas trwania ochrony jest niezależny od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Polski.

Aby rozpocząć legalnie pracę, osoba z Ukrainy musi posiadać wszelkie dokumenty, które do tego uprawniają.

Każdy obywatel Ukrainy musi posiadać stempel w paszporcie lub innym dokumencie, który nadaje Straż Graniczna. Stempel potwierdza legalne przekroczenie granicy oraz datę jej przekroczenia.

W przypadku, gdy Straż Graniczna nie zarejestrowała wjazdu na terytorium Polski, należy ubiegać się o nadanie numeru PESEL. Wniosek nie powinno się składać później niż w przeciągu 90 dni od dnia wjazdu do Polski.

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy – jakie dokumenty należy zapewnić?

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy powinno odbywać się legalnie oraz przy znajomości wszelkich procedur, w szczególności przy zmianach, które są cały czas aktualizowane.

W chwili obecnej, aby zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce, należy złożyć któryś z wniosków o (w zależności od posiadanych dokumentów przez pracownika):

  • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
  • udzielenie zezwolenia na pobyt stały i zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

W ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy należy poinformować powiatowy urząd pracy – właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. 

W tym celu należy złożyć powiadomienie do powiatowego urzędu pracy o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Wsparcie ze strony agencji pracy

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy wiąże się z koniecznością znajomości wszelkich procedur oraz aktualizacją swojej wiedzy.

Agencja zatrudnienia Kowsen-pol zajmuje się całkowitą obsługą cudzoziemców. Od legalizacji pobytu przez zrekrutowanie pracownika po zatrudnienie.

Przeprowadzamy naszych pracowników przez pełen proces dokumentacji. Nasi specjaliści z Działu Administracji pilnują aktualności dokumentacji oraz zmieniających się przepisów.

Każdy pracownik może liczyć na indywidualną opiekę nad jego dokumentacją. Zapewniamy karty pobytu, pomagamy w składaniu wniosków. Dzięki temu nasi pracownicy posiadają wszelkie dokumenty. Wnioski składamy zawsze na czas, a wizy przedłużamy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Agencja pracy Kowsen-pol odciąży pracodawcę z procesu legalizacji zatrudnienia, który niejednokrotnie może sprawić problemy. Wypełnimy Twoje braki kadrowe, nie obciążając zbędnymi formalnościami.

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.