Jednym z dokumentów, które zapewniamy cudzoziemcom chcącym podjąć pracę w Polsce jest karta pobytu. Dany dokument jest potwierdzeniem uprawnień do przebywania obcokrajowca na terenie RP.

Cudzoziemiec dysponujący danym dokumentem posiada uprawnienia do wielokrotnego przekraczania granicy Polski oraz podróżowania do państw znajdujących się w strefie Shengen bez konieczności posiadania wizy przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego  okresu.

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce m.in.:

  • zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
karta pobytu