...

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składamy, jeżeli spełnione są poniższe warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Ukrainy, Białorusi, bądź Rosji,
  • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać dodatkowe zezwolenie

Jakie benefity niesie za sobą złożenie oświadczenia?

Jeśli oświadczenie zostanie złożone, powiatowy urząd pracy nie przeprowadza tzw. testu rynku pracy. Skorzystanie z danej procedury znacznie przyspiesza proces legalizacji zatrudnienia.

Oświadczenie składamy do urzędu przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, ponieważ obcokrajowiec może podjąć pracę, dopiero gdy urząd wpisze dokument do ewidencji oświadczeń. Dlatego dbamy o to, aby oświadczenia zostały złożone odpowiednio wcześniej.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.