Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy nie ma własnej konkretnej definicji prawnej. Samo słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i oznacza korzystanie z zewnętrznych podmiotów (firm) podczas realizacji zadań, projektów, programów czy szkoleń we własnym przedsiębiorstwie. Outsourcing pracowniczy coraz częściej wykorzystywany jest przez pracodawców, którym zależy na zmniejszeniu liczby stałych etatów w firmie, a przy tym przeniesieniu części zadań z jednych pracowników na drugich.

 

Na czym polega outsourcing pracowników?

Outsourcing pracowników polega na wydaniu polecenia realizacji konkretnych zadań podmiotowi zewnętrznemu. Outsourcer realizuje zlecenie za pomocą własnej kadry pracowniczej. Wszystko odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy stronami. W tej sytuacji zlecający nie jest związany żadnym stosunkiem prawnym z osobami faktycznie wykonującymi prace w jego firmie.

 

Różnice pomiędzy outsourcingiem pracowniczym a leasingiem

Warto zauważyć, iż outsourcing nie jest pojęciem tożsamym z leasingiem pracowniczym. Mimo to wiele agencji wciąż mylnie używa tych wyrażeń przemiennie. W przypadku outsourcingu pracownicy jednego podmiotu wykonują pracę na rzecz drugiego. Nie jest to jednak to samo co wynajem pracowników. Podczas wynajmu pracownik wykonuje zadania na rzecz nowego pracodawcy, a jego stosunek pracy z poprzednim zostaje zawieszony. Konieczne jest więc zawarcie nowej umowy. Przy outsourcingu pracownik może podjąć się wykonania konkretnego zadania w innej firmie, nie rezygnując przy tym z dotychczasowej pracy. Pracownik nie podpisuje żadnej umowy z nowym pracodawcą, ponieważ kwestie prawne regulowane są pomiędzy jego aktualnym przełożonym a firmą, w której będzie wykonywał tymczasową pracę. Outsourcing pracowniczy jest więc bardziej elastyczną formą zatrudnienia i nie jest tak sformalizowany jak wynajem pracowników. Dzięki temu wykorzystanie outsourcingu może prowadzić do zredukowania kosztów poniesionych przez pracodawcę podczas zatrudniania obywateli Ukrainy.
outsourcing pracowniczy