...

Karta pobytu dla Ukraińców

Karta pobytu dla Ukraińców to dokument pobytowy, dzięki któremu można legalnie podjąć pracę w na terenie Polski. Wydawana jest przez wojewodę, który zezwolił cudzoziemcom na pobyt tymczasowy lub stały (rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) w Polsce.

W okresie ważności karta pobytu dla Ukraińców potwierdza ich tożsamość podczas pobytu w Polsce. Cudzoziemcy zza wschodniej granicy dysponujące tym dokumentem mają uprawnienia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności uzyskania wizy. Dzięki karcie pobytu Ukraińcy mogą podróżować do państw, które należą do strefy Schengen. Pobyt w celach turystycznych nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jak uzyskać kartę pobytu dla Ukraińców?

Każdy pracownik zza wschodniej granicy, który chce otrzymać kartę pobytu dla Ukraińców, musi spełnić pewne warunki. Najpierw powinien wystąpić o:
•  wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
•  nadanie statusu uchodźcy,
•  udzielenie ochrony uzupełniającej,
•  uzyskanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W agencji zatrudnienia pracy  Kowsen-Pol świadczymy profesjonalne usługi dla pracowników z Ukrainy w kwestii legalizacji ich zatrudnienia i pobytu na terenie Polski. Pomagamy uzyskać kartę pobytu dla Ukraińców – w ich imieniu przygotowujemy wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do naszych kompetencji należy kompletowanie i sporządzenie dokumentacji dla pracowników z zagranicy.

U nas otrzymasz pomoc w uzyskaniu karty pobytu dla Ukraińców!

karta pobytu dla ukraińców
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.