...

Zezwolenia wojewódzkie - zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typu A jest najczęściej uzyskiwanym rodzajem pozwolenia na pracę zaraz po oświadczeniu z Urzędu Pracy. Upoważnia do pracy na terytorium RP wszystkich cudzoziemców w tym pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi.

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który upoważnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Warunkiem jest posiadanie przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, które pozwala na przebywanie obcokrajowca w Polsce. Pracodawco, powierz tę procedurę nam – wyręczymy cię w kwestii legalizacji zatrudnienia oraz pracy cudzoziemca oraz kompleksowo poprowadzimy dokumentację pracownika.

Zezwolenie na pracę typu A jest najczęściej uzyskiwanym rodzajem pozwolenia na pracę zaraz po oświadczeniu z Urzędu Pracy. Upoważnia do pracy na terytorium RP wszystkich cudzoziemców w tym pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi. Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który upoważnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Warunkiem jest posiadanie przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, które pozwala na przebywanie obcokrajowca w Polsce. Pracodawco, powierz tę procedurę nam – wyręczymy cię w kwestii legalizacji zatrudnienia oraz pracy cudzoziemca oraz kompleksowo poprowadzimy dokumentację pracownika.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.